1. Algemeen
  1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden leggen alle rechten en verplichtingen vast van ons en onze afnemers met betrekking tot de verkoop van de goederen die door ons worden verdeeld. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op onze servicecontracten. Afwijkende voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk worden bevestigd.
  2. Opeenvolgende leveringen worden geacht deel uit te maken van dezelfde overeenkomst.
  3. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van afnemers en betrokken derden, ook wanneer afnemers en betrokken derden naar hun eigen voorwaarden verwijzen in offerteaanvragen of bestellingen of anderszins.
 1. Aanbieding en bestelling
  1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, wij zijn eerst gebonden nadat wij een bestelling schriftelijk bevestigen.
 1. Documentatie
  1. De gegevens vermeld in onze catalogi, prijslijsten, aanbiedingen, circulaires, afbeeldingen, tekeningen, schema’s en andere documenten met betrekking tot prijzen, maten, gewichten en andere eigenschappen van onze goederen zijn louter informatief en niet bindend.
  2. Offertes en aanverwante andere informatie van BPC INTERNATIONAL bieden product- en/of systeemopties voor verder onderzoek door gebruikers met technische ervaring. Het is belangrijk dat de betrokkene alle aspecten van zijn toepassing analyseert en de door BPC INTERNATIONAL bvba geleverde informatie betreffende het product of systeem nagaat. Gezien de verscheidenheid aan werkomstandigheden en toepassingen voor deze producten of systemen is de betrokkene, door zijn eigen analyse en testen, alleen verantwoordelijk voor de eindkeuze van de producten en systemen en moet hij ervoor zorgen dat aan alle vereisten inzake prestaties, veiligheid en waarschuwing van de toepassingen wordt voldaan.
  3. De auteursrechten op de documenten vermeld onder artikel 3.1 en artikel 3.2 en op al datgene wat door ons wordt gepubliceerd behouden wij ons voor. Onze publicaties mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk gekopieerd, noch aan derden worden medegedeeld of overgemaakt.
 1. Prijzen
  1. Onze prijzen zijn in euro tenzij anders vermeld, vrijblijvend en exclusief BTW.
  2. Opgegeven prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief kosten van montage en/of beproeving en/of inbedrijfstelling.
  3. Indien materiaalprijzen, lonen, sociale en/of andere overheidslasten, zoals invoerrechten, vrachten of verzekeringspremies worden verhoogd, zelfs nadat wij de bestelling schriftelijk hebben bevestigd, zijn wij gerechtigd de aan ons verschuldigde prijs, met inachtneming van de toepasselijke geldende wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te wijzigen. De wederpartij wordt geacht akkoord te gaan met de aldus gewijzigde prijs tenzij hij binnen acht ( 8 ) dagen na de verzending van onze mededeling van de prijswijziging, daartegen bij ons schriftelijk protesteert.
 1. Totstandkoming van de verkoopsovereenkomst
  1. De verkoopsovereenkomst wordt geldig gesloten op het ogenblik dat wij de bestelling schriftelijk bevestigen door middel van een orderbevestiging.
  2. Indien de afnemer, nadat wij onze orderbevestiging gestuurd hebben, een bestelling annuleert, hetzij in zijn geheel, hetzij gedeeltelijk, hebben wij het recht een forfaitaire schadeloosstelling van dertig procent ( 30% ) van de waarde van de bestelbon te eisen, dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onafgezien eventuele hogere gemeenrechterlijke schade.
  3. In elk geval kan de afnemer een bestelling niet annuleren van zodra de gehele of gedeeltelijke levering van de goederen werd uitgevoerd.
 1. Levering
  1. Onze leveringen geschieden af magazijn in zetel Zelzate of zetel Grez-Doiceau behoudens schriftelijk door ons anders bepaald. De goederen worden geacht te zijn geleverd van zodra zij voor verzending aan de afnemer klaar staan.
  2. De verzending van goederen geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de afnemer, zelfs wanneer de vervoerder eist dat de vrachtbrieven uitdrukkelijk vermelden dat alle schade gedurende het transport voor rekening van de afzender zijn.
  3. De eventuele leveringsdata of uitvoeringstermijnen gelden slechts, behoudens andersluidend beding, te louter indicatieve titel.
  4. De opgegeven leveringstijd gaat slechts in nadat volgende voorwaarden zijn vervuld:

a) de schriftelijke orderbevestiging door ons;

b)het vervullen van alle formaliteiten die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen starten zoals maar niet beperkt tot de verplichting voor de afnemer om ons voor de uitvoering van de werkzaamheden alle vereisten ter beschikking te stellen;

c) het door ons ontvangen van een eventueel bedongen voorschot.

6.5 De overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nooit het recht geven om:

 1. schadevergoeding te vorderen;
 2. ontbinding van de overeenkomst te vorderen;
 3. verplichtingen welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mochten voortvloeien niet na te komen.

6.6 Wij behouden ons het recht voor om een bestelling in haar geheel dan wel, na het successievelijk beschikbaar komen van de goederen, in gedeelten te leveren. In dit geval zijn wij gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een gedeelte van een levering, betaling te vragen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de orderbevestiging.

 1. Verpakking
  1. Wij behouden ons het recht voor de verpakking tegen kostprijs in rekening te brengen.
 1. Risico en eigendomsoverdracht
  1. Van zodra de goederen zijn geleverd zoals bedoeld in artikel 6.1, draagt de afnemer het risico voor alle directe of indirecte schade welke aan of door deze goederen, voor de afnemer of derden, mocht ontstaan.
  2. De eigendom van de goederen gaat over op de afnemer zodra de betaling overeenkomstig artikel 11 door ons werd ontvangen met inbegrip van alle andere verschuldigde kosten en intresten door afnemer verschuldigd.
  3. Zolang wij geen betaling ontvangen overeenkomstig artikel 11 worden de voorraden aanwezig in het magazijn van de afnemer aanzien als de goederen geleverd door ons.
 1. Garantie
  1. De garantie is zowel wat omvang als tijdsduur principieel beperkt tot de waarborg van de fabrikant(en) en/of onze leverancier(s), met een maximum van één ( 1 ) jaar na levering zoals bedoeld in artikel 6.1.
  2. Indien aan voorwaarde zoals bedoeld onder 9.1 is voldaan beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het herstellen of vervangen van de goederen of onderdelen waarvan de afnemer bewijst dat daaraan gebreken zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Wij dienen in de mogelijkheid gesteld te worden de gebreken of defecten te onderzoeken en desgevallend voor te leggen aan de fabrikant. De waarborg is daarbij beperkt tot de goederen en niet tot de of verplaatsingen.9.3 Onze garantie geldt niet bij:
   1. onjuiste of onoordeelkundige ingebruikname;
   2. onjuist of onoordeelkundig gebruik;
   3. gebrekkig onderhoud;
   4. gebruik van componenten van andere origine dan origineel geleverd;
   5. aanbrengen van wijzigingen aan het originele product.

   9.4 Onze garantie geldt niet voor:

   1. enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, al dan niet rechtstreeks veroorzaakt door de werking of niet-werking van het door ons geleverde of bewerkte goed, of door onze aangestelden of ons personeel toegebracht aan goederen en/of personen – welke of wie ook. De afnemer is verplicht ons tegen alle vorderingen van derden ter zake van zodanige kosten, schade en intresten te vrijwaren;
   2. al dan niet op verzoek van de afnemer, alle mogelijke technische raadgevingen en bijstand door ons verleend met betrekking tot het gebruik van de goederen door de afnemer.
    1. Onze garantie is niet van toepassing indien de defecte goederen die onder de garantie vallen niet door de afnemer franco aan ons adres worden teruggestuurd.
    2. Goederen of onderdelen die door de uitvoering van de garantie door nieuwe worden vervangen zullen kosteloos en franco, doch overigens onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen delen gelden, worden geleverd. Ingeruilde goederen of onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, worden door levering hiervan ons eigendom en dienen ons door de afnemer franco te worden gezonden.
    3. Het beweerdelijk niet-nakomen van onze garantieverplichting ontheft de afnemer niet van de verplichtingen welke hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
    4. Wij zijn tot geen enkele garantie – onder welke vorm dan ook – gehouden indien de afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
    5. Indien door bijvoorbeeld in- en/of uitvoerverboden, stakingen, of andere niet te voorziene omstandigheden de garantieverplichting niet kunnen worden nagekomen worden deze opgeschort.
   1. Aansprakelijkheid
    1. De aansprakelijkheid van BPC INTERNATIONAL bvba is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen zij krachtens de garantiebepalingen onder artikel 9 op haar genomen heeft. Verdergaande aanspraken uit welken hoofde of van welke strekking ook, waaronder begrepen die op vergoeding van gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst en omzet, zijn uitgesloten. In het bijzonder is BPC INTERNATIONAL bvba niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens; daden of nalatigheid van BPC INTERNATIONAL bvba, haar ondergeschikten dan wel andere (rechts-)personen, die door of vanwege BPC INTERNATIONAL bvba bij de uitvoering van de met BPC INTERNATIONAL bvba gesloten overeenkomst worden gebruikt; overschrijding van de levertijd; onverminderd het bepaalde in artikel 6.
    2. De opdrachtgever is gehouden BPC INTERNATIONAL bvba schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, die voor BPC INTERNATIONAL bvba mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen BPC INTERNATIONAL bvba worden ingesteld. De opdrachtgever vrijwaart BPC INTERNATIONAL bvba tegen aanspraken van derden terzake.
    3. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid en bovenstaande vrijwaringsverplichtingen zijn eveneens overeengekomen ten behoeve van werknemers en andere hulppersonen die BPC INTERNATIONAL bvba bij de uitvoering van de overeenkomst inzet
   1. Betaling
    1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.
    2. Het is de afnemer niet toegestaan enig bedrag met het door hem verschuldigde in compensatie te brengen.
    3. Alle verkoopsovereenkomsten zijn aangegaan onder de opschortende voorwaarde van, op basis van de ons beschikbare informatie, de voldoende kredietwaardigheid van de koper.
    4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een bestelling geheel of gedeeltelijk hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren, van de afnemer te eisen dat hij te onzen genoege zekerheid stelt dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
    5. Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 10% alsmede een schadevergoeding van 10% ( met minimum € 100,- ) verschuldigd.
    6. In geval van betalingsachterstand zijn wij gerechtigd om de overeenkomst zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
    7. Eén laattijdige betaling maakt alle openstaande facturen opeisbaar.
    8. Wij zijn steeds bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen uitsluitend tegen voorschot, contante betaling of onder rembours te leveren, zonodig in afwijking van eventueel tevoren gemaakte afspraken.
   1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
    1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht.
    2. Wanneer één of meer bepalingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen, die de bedoelingen van de partijen en het door hen beoogde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen, in.
    3. In geval van betwisting omtrent de uitlegging of toepassing van onze overeenkomsten zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

   18-Augustus-2013